Våre tjenester

Ulstadvatnet Vasslag SA er et privat vasslag. Vasslaget henter vann fra Ulstadvatnet i Skjelstadmark. Renseanlegget til vasslaget er lokalisert like i nærheten av vannkilden. Vi leverer vann til abonnenter fra Bergskleiva i vest,  Ertsgård i sør, videre over Øfsti til Hembre Grustak , over elva videre østover til veien til Forradal og i nord til «Bråttet» i Skjelstadmark. Vi har i dag rundt 700 abonnenter.

Rensing av vannet
Vannet renses med filter og UV stråling. Det tilsettes ikke klor i renseprosessen. Det foretas kontroll av vannkvalitet regelmessig. Blant annet tas vannprøver ute på nett hver 14.dag. Fire ganger i året tas det prøver av råvannet (urenset vann). Tilbakemelding tilsier at vannkvaliteten så langt er svært god.

Tilkobling til ledningsnett
Det skal søkes om tilkobling til vasslagets ledningsnett. Søknadsskjema får hos vasslaget.  Autorisert rørlegger skal foreta tilkobling og attestere dette til vasslaget. Mer informasjon ved henvendelse til vasslaget, se Kontakt oss.

Vasslaget drifter kun hovedledning. Private ledninger er ikke vasslagets ansvar.

Vannmålere
Det er krav til at alle våre abonnenter skal ha koblet opp vannmåler. Vannmåler kan en få utlevert ved Best bensinstasjon, Hegra og hos driftsoperatør. Regning sendes fra vasslaget. Se Kontakt oss.