Årsmøte 19.03.2020 Saksliste

Komplett saksliste ligger tilgjengelig hos Hegra regnskapskontor avd. Hegra

1. Godkjenning av  innkalling

2.Godkjenning av saksliste

3. Årsberetning 2019

4. Regnskap 2019

5. Revisjonsberetning

6. Kontrollutvalgets uttalelse og forslag til godtgjørelse

a) Styreleder

b) Styret og utvalg

7. Vedtekter og forskrifter (ingen endring)

 

8. Saker fra styret

8.1 Opplysningssak.

Langtidsplan/investeringsplan for Ulstadvatnet Vasslag SA

8.2 Referatsak

Instrukser for daglig leder og styreleder i Ulstadvatnet Vasslag SA.

Årsmøte i 2019 ønsket dette utarbeidet til neste årsmøte.

 

9. Innkomne saker til behandling

9.1 Opplysningssak- fremmet av abonnent Bjørn Morten Kartum

Klage på styreleder i Ulstadvatnet Vasslag SA i sak 4. av 07.10.2019

9.2 Opplysningssak- fremmet av abonnent Arild Gressetvold

Forslag om å avvikle ordningen med vannmålere i Ulstadvatnet Vasslag SA

 

10. Valg

 

You might be interested in …